தொண்டு நிறுவனங்கள் ஃ மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள்
•    எண்ணிக்கை     : 3
தொண்டு நிறுவனங்கள் : 3
மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள்  :
அவர்களின் பங்கு
•    செயல்படும் பகுதிகள்

தொழில் வாய்ப்புகள்
•    தற்போதிருக்கும் தொழில் வாய்ப்புகள்
•    தொழில் பயிற்சிகள்
•    திட்டங்கள்
•    தொழில் பயிற்சிகள் வழங்குதலில் அரசு, தனியார் மற்றும் தொண்டு நிறுவனங்களின் பங்கு

உள் கட்டமைப்புகள்
•    உள் கட்டமைப்பு சொத்துக்கள்
•    அரசு திட்டங்கள்
•    தபால் நிலையங்கள் : 1

மின்சாரம்
•    மொத்த இருப்பு

•    மின்மயமாக்கப்பட்ட கிராமங்களின் எண்ணிக்கை

•    பயன்பாடு

•    மின் வெட்டு ஏற்படும் நேரம்

•    மின் வெட்டினால் ஏற்படும் முக்கிய அவதிகள்:

•    மாற்று மின் ஏற்பாடிர்க்கு எவ்வளவு செலவு செய்ய முன் வருவீர்கள்:

தொழிற்சாலைகள்

•    உள்ளுர் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் விபரங்கள்
இல்லை

•    வியாபாரம் மற்றும் சந்தைப்படுத்துதல் விபரம்;

•    வியாபாரத்தை எப்படி தொடங்குவது

•    முன்மாதிரி கதைகள்